Dějiny města Ústí nad Labem

zpracoval kolektiv autorů za redakce Kristiny Kaiserové a Vladimíra Kaisera

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH Předmluva (Josef Jílek) 7 Základní demografické ukazatele Školství, zdravotnictví a náboženské 83 Kaple Navštívení P. Marie Krásné Březno, zámecký kostel 152 152 PRAVĚK (Mana Cviková) 9 poměry v 19. stol. - přehled Střekov - Novosedlice, kostel První stopy lidské činnosti 9 (Kristina Kaiserová) 85 Nejsvětější Trojice 152 Nejstarší zemědělci na Ústeckú 9 Základn í školství 85 Střekov - Novosedlice, V době bronzově Pokračovací školy 86 zbořený evangelický kostel 152 a starší době železné 10 Střední školy 86 Předlice, kostel sv. Josefa 152 Od Keltů ke Slovanům 11 Zdravotnictví a hygiena 88 Mojžíř, kostel sv. Šimona a Judy 152 STŘEDOVĚK (Lenka Bobková) 13 Nemocnice 88 Všebořice, kostel sv. Mikuláše 152 Úvod 13 Náboženské poměry 88 Kronika (Vladimír Kaiser) 153 Předměstská aglomerace 14 Katolická církev 88 Ústecké pošty v 19. století 153 Královské město Ústí nad Labem 15 Protestanté 89 První ústecké biografy 153 Počátky města Ústí nad Labem 16 Židé 89 Grand Biograph Edison Město za vlády Lucemburků 18 Starokatolíci 90 - Kočovný kinematograf Panovník a město 18 Národnostní poměry v 2. poi. 19. stol. Josefa Hasenkopfa 153 Město a jeho obyvatelé 20 (Kristina Kaiserová) 90 První ústecké biografy 154 Zachovalé gotické plastiky Carl Georg Wolfrum 91 Počátky letectví v Ústí nad Labem 154 v Ústí nad Labem (Ľubomír Turčan) 24 Noviny a časopisy do roku 1918 Ústecký létající švec 154 Osudy města v době husitských válek 25 - přehled 92 Neštěstí při prvrtí letecké produkci Obnova města a nový rozkvět v době Časopisy 93 v Ústí nad Labem 155 poděbradské a jagellonské 27 Ústí nad Labem za prusko-rakouské války Básník Jan Machalický 156 Obnova města 27 roku 1866 (Tomáš Sedláček) 93 Král svému městu, město svému králi 28 Spolky (Hans Peter Hye) 97 DĚJINY ÚSTÍ NAD LABEM OD ROKU Městské domy a jejich majitelé 30 Dělnické hnutí v Ústí nad Labem do roku 1918 DO SOUČASNOSTI 157 Nejen prací živ je člověk 31 1918 (Václav Houfek) 100 Ohlas vzniku Československé republiky Průmyslový vývoj Ústí n. L. v letech v Ústí nad Labem RANÝ NOVOVĚK (Lenka Bobková) 35 1830 - 1945 ( Vladimír Kaiser) 157 Doba předbělohorská (1526 - 1620) 35 (František Cvrk a Petr Špaček) 108 Manifest Karla I. ze 17. října 1918 157 Úvod 35 Textilní průmysl 110 Vyhlášení Československé republiky Ústí nad Labem a prvý stavovský odboj 36 Chemický průmysl 110 a provincie „Deutschböhmen “ 157 Vzestup města v 2. poi. 16. stol. 39 Spolek pro chemickou a hutní výrobu Nepokoje v Ústí nad Labem v listopadu Náboženské a národnostní poměry v Ústí nad Labem (Jana Englová) 110 a prosinci 1918 158 v Ústí n. L. v 2. poi.16. stol. 40 Další chemické závody 116 Obsazení Ústí nad Labem Město a měšťané 41 Tukový průmysl 118 československým vojskem 160 Ústí nad Labem na počátku 17. století 43 Schichtovy závody (Iva Králová) 118 Spoiy o odškodnění Potravinářský průmysl 121 majitelů obchodů 161 ÚSTÍ N. L. OD DRUHÉ POLOVINY 17. Cukrovary 122 Politický život v Ústí nad Labem v letech DO POČÁTKU 19- STOLETÍ Kovoprůmysl a strojírenství 123 1919-1938 (Vladimír Kaiser) 161 (Kristina Kaiserová a Petrjančárek) 51 Keramika a sklářství (Miroslav Grisa) 124 Parlamentní volby 161 Politické a správní dějiny města Sklárna 124 Komunální volby 161 (Kristina Kaiserová) 51 Další sklářské a keramické závody 129 Volby do okresních a zemských Církev a kultura 55 Elektrotechnický průmysl 129 zastupitelstev 162 Arciděkanský kostel Dřevozpracující průmysl a průmysl Rozložení politických sil Nanebevzetí P. Marie 58 stavebních hmot 129 v Ústí nad Labem 162 Amatérské divadlo 59 Gramofonový průmysl Použité zkratky názvů Zdravotní péče 59 ( Vladimír Kaiser) 130 politických stran 166 Školství 60 Drobné firmy různého zaměření 131 Komunální politika města Hospodářská a sociální struktura Město a řeka (František Cvrk) 131 Ústí nad Labem města Ústí n. L. od 2. poloviny 17. Německá historická vlastivěda (Vladimír Kaiser) 166 a ve století 18. (Petrjančárek) 61 v Ústí n. L. do r. 1918 Pokusy o integraci okolních obcí 166 Velikost města 61 (Václav Houfek) 139 Stavební vývoj v letech 1918 - 1938 166 Zaměstnání obyvatelstva 63 Franz Josef Wünsch a Franz Josef Umlauft Most dr. Edvarda Beneše 166 (Kristina Kaiserová) 143 První most v Ústí nad Labem 166 ÚSTÍ NAD LABEM V 19- STOLETÍ 69 Krajinomalba v 19. století Výstavba dnihého labského mostu 167 „Základem svobodného státu je svobodná (Winfried Werner) 145 Zahájen í stavby mostu 167 obec“ Město západní části habsburské Ludwig Richter (Winfried Werner) 145 Slavnostní otevření 168 monarchie v 19. století Ernst Gustav Doerell Finanční náklady na stavbu . (Hans Peter Hye) 69 ( Vladimír Kaiser) 148 Mostu dr. Edvarda Beneše 168 Výsledky revoluce 1848/1849 70 Josef Reiner (Vladimír Kaiser) 150 Poplatky za užívání mostu 168 Postavení obce v konstitučním období 71 Historie ústeckých varhan Výstavba komunálních bytů 169 Obecní správa a politika (Tomáš Horák) 151 Policejní orgány 170 - komunální politika 75 Městský kostel Nanebevzetí P. Marie 151' Městská policie 170 Komunální politika v Ústí v letech Kostel sv. Vojtěcha 151 Zrušení městské policie a vznik 1859 - 1914 (Hans Peter Hye) 76 Špitální kostel sv. Materny 152 stráže bezpečnosti 170 Obyvatelstvo Ústí n.L. do 1. světové války Evangelický kostel apoštola Pavla 152 Městské podniky 171 (František Cvrk) 78 Městské divadlo 152 Elektrárny a teplárna 171 Sociální skladba 80 Židovská synagoga 152 Městské elektrické dráhy 172 367Městská plynárna 173 Městské jatky 173 Městské statky a městské lesy 174 Městská spontelna 174 Městský pohřební ústav „Charitas“ 175 Sociální a zdravotní péče 175 Městská nemocnice 175 Městský ústav pro šestinedělky (Nadace Louisy Weinmannové) 176 Městský kojenecký ústav 176 Školní zdravotní služba 176 Boj proti tuberkulóze 177 Ignaz Petschek, 177 Péče o nemocné pohlavními nemocemi 178 Péče o duševně nemocné 178 Městský zdravotní úřad 178 Podpora nezaměstnaným 178 Lidová jídelna 179 Zásobování města vodou 179 Hygienická a sportovní zařízení, městské parky 180 Městské lázně 180 Termální láztiě Klíše 181 Říční lázně 181 Schichtovy lázně 181 Termální lázně Střekov 182 Ústecký stadion 182 Městské parky 182 Lumpeho park 183 Dr.h.c. Heinrich Lumpe 183 Školství 183 České základní školy 183 České střední školy 183 Jaroslav Kubista (Václav Houfek) 184 Živnostenské pokračovací školy 184 Německé školy 184 Obchodní akademie 184 Učitelský ústav 184 Německé státní reálné gymnasium 184 Německé dívčí reformní reálné gym nasiu m 185 Státní reálná škola 185 Státní živnostenská škola 185 Odborná škola pro ženská povolání 185 Církevní život v letech 1918 - 1945 185 Římskokatolická církev 185 Evangelické církve 186 Židovská náboženská obec 186 Městská knihovna 186 Ed. Jakob Weinmann 187 Městské muzeum (Václav Houfek) 188 Městský archiv 188 Kulturní život ( Vladimír Kaiser a Martin Knechtel) 188 Hudba a divadlo v Listí nad Labem 1909 - 1945 (Martin Knechtel) 188 Městské divadlo (Vladimír Kaiser a Martin Knechtel) 189 Maria Pospischilová (Vladimír Kaiser) 190 Mezi Drážďanami a Prahou (Martin Knechtel) 192 Česká divadelní představení (Vladimír Kaiser) 192 Kok 1938 (Martin Knechtel) 193 Městské divadlo za okupace (Martin Knechtel) 193 Symfonické koncerty (Martin Knechtel) 194 Komorní hudba (Martin Knechtel) 194 Působení amatérských pěveckých sborů (Martin Knechtel) 194 Ústečtí hudební skladatelé (Martin Knechtel) 194 Levicové divadlo a kabaret (Vladimír Kaiser) 194 Výtvarné umění (Vladimír Kaiser) 195 Metznerbund 195 Ernst Neuschul 195 Fritz Herkner 196 Rudolf Popper 196 Jaroslav Doubravský 197 Politický vývoj v letech 1935 - 1938 (Vladimír Kaiser) 197 ÚSTÍ NAD LABEM ZA NACISTICKÉ OKUPACE 1938 -1945 203 Začátek nacistické okupace (Vladim ír Kaiser) 203 Prosincové volby v roce 1938 203 Návštěvy nacistických prominentů (Bohumil Macháček) 204 Státní a komunální správa (Bohumil Macháček) 205 Říšská státní správa v Ústí nad Labem 205 Vládní president v Ústí nad Labem (Regierungspräsident in Aussig) 205 Hans Krebs (1888 - 1947) 205 Úřad landráta v Ústí nad Labem 206 Okresní soud (Amtsgericht) 207 Správa financí (Finanzvenvaltung) 207 Policejní správa 207 Ostatní významnější úřady říšské státní správy v Ústí nad Labem 208 Úřad práce (Arbeitsamt) 208 Říšský důvěrník práce pro hospodářskou oblast Sudety (Der Reichstreuhänder der Arbeit für das Wirtschaftsgebiet Sudetenland) 208 Úřad pro živnostenský dozor (Gewerbeaufsichtsamt) 208 Branný ohlašovací úřad pro městský a venkovský okres Ústí nad Labem (Wehrmeldeamt für den Stadt - und Landkreis Aussig) 208 „STIKO“ 208 Městská správa 208 NSDAP (Vladimír Kaiser) 209 Národnostní a rasová perzekuce (Vladimír Kaiser) 210 Váleční zajatci 211 Vězni z koncentračních táboríi 211 „Ostarbeiteři“ 211 Totálně nasazení 211 Slovenští pracující 212 Odboj proti nacismu (Vladimír Kaiser) 212 Ota Král (Václav Houfek) 212 Letecké nálety na Ústí nad Labem (Vladimír Kaiser) 213 DĚJINY MĚSTA ÚSTI NAD LABEM V LETECH 1945 - 1995 215 Politický a správní vývoj města v letech 1945 - 1948 (Věra Hladíková) 215 Události 8. a 9. května 1945 (Věra Hladíková a Vladimír Kaiser) 215 Hroby sovětských vojáků 218 Revoluční gardy 222 Pobyt jednotek Rudé armády v Ústí nad Labem 222 Ustanovení nových správních orgánů 224 Revoluční národní výbor 224 Místní a okresní národní výbor 224 Okresní správní komise 225 Květoslav Innemann 225 Marie Vobecká 226 Výbuch muničního skladiště v Krásném Březně a masakr německého obyvatelstva 31. července 1945 (Vladimír Kaiser) 227 Odsun Němců v letech 1945 - 1948 (Zdeněk Radvanovský) 229 Internační tábor (Vladimír Kaiser) 230 Pivní odchod německého obyvatelstva v květnu 1945 (Vladimír Kaiser) 231 Organizační přípravy odsunu Němců (Zdeněk Radvanovský) 232 Názvoslovné změny 234 Místní národní výbory v městských čtvrtích 235 „Velké Ústí“ 235 Pokusy 0 vytvoření magistrátu 235 Politické strany a volby 1946 236 Národní socialisté 236 Josef Vondra 236 KSČ 236 Sociální demokraté 236 Československá strana lidová 237 Volby do Národního shromáždění 1946 237 Komunistický převrat v únoru 1948 (Josef Vytlačil) 239 Parlamentní volby 1948 240 Důsledky komunistického převratu v roce 1948 a politická perzekuce (Věra Hladíková) 241 Akční výbory Národnífronty 241 Ladislav Tycler 242 Perzekuce duchovenstva 243 Čestná občanství 244 Z kroniky města 244 Soudní procesy 244 Jaroslav Brodský 245 Trestní tábor Všebořice 245 František Zajíček 246 Pokus 0 reformu socialismu a sovětská okupace 1968 (Věra Hladíková) 248 Životní prostředí 248 Politický vývoj v Ústí nad Labem od ledna do srpna 1968 248 Březnová okresní konference KSČ 249 Personální změny na KV KSČ a KNV 249 KAN a K231 250 Činnost nekomunistických stran, odborů a mládežnického hnutí 250 Srpnová okupace Ústí nad Labem 250 Destrukce pomníku Rudé armády (Vladimír Kaiser) 251 Po podepsání moskevských protokolů 252 Projevy odporu proti sovětské okupaci (Vladimír Kaiser) 252 „Normalizační proces“ 253 Listopadová revoluce 1989 (Vladimír Kaiser) 257 Vývoj po 17. listopadu 258 Vznik Občanského fóra 259 368Generální stávka 27. listopadu 1989 260 Městská doprava v letech 1945 - 1990 Ústecká porta (Lucie Dlasková) Jednání и kulatého stolu 260 (Věra Hladíková) 282 Historie ústecké tělovýchovy Vzpoura Lidových milic 261 Tramvajové neštěstí v roce 1947 283 a sportu po roce 1945 Mítink Občanského fóra Městská dopra va po roce 1948 283 (Karel Nežerný a Petr Tříska) 1. prosince 1989 261 Počátky trolejbusové dopravy 284 Tělesná výchova a sport krátce Situace v KSČ 262 Zánik nákladní kolejové dopravy 285 po druhé světové válce Oslava Nového roku 1990 262 Vývoj průmyslu (Věra Hladíková) 285 (Karel Nežerný) Vývoj v roce 1990 262 Správa národního majetku 285 Kopaná (Petr Tříska) Přípravný výbor Znárodněn í ústeckých podn ikli Lední hokej sociál ní demokracie 262 v roce 1945 286 Box „Dňm Evropy" 262 Znárodňování živností 286 Bohumil Němeček - legenda Ekologický mítink 19. ledna 1990 262 Skladba ústeckého průmyslu československého Odstranění sochy v 50,- 80. letech 287 a ústeckého boxu Klementa Gottwalda 262 Hornictví v okolí města 287 Lehká atletika Přejmenování ulic 262 Počátky velkolomu Chabařovice 287 Cyklistika Rekonstrukce pléna poslanců a rady Cirkevní život v Ústí nad Labem Basketbal Národního výboru města v letech 1945 - 1995 Veslování Ústí nad Labem 262 (Lenka Mottlová) 288 Volejbal Parlamentní volby 1990 263 Církev římsko-katolická 288 Plavání a vodní pólo Komunální volby 1990 263 Církev českobratrská evangelická 288 Motorismus Privatizace 263 Církev adventistů sedmého dne 288 Judo Parlamentní volby 1992 265 Církev československá husitská 288 Krasobruslení Komunální volby 1994 265 Církev bratrská 288 Karate Vývoj správy města po roce 1948 Vývoj školství (Věra Hladíková) 289 Kulturistika až do současnosti Gymnasium 289 (Věra Hladíková) 265 Obchodní akademie 290 PŘEHLEDY DĚJIN OBCÍ, Jednotný národní výbor 266 Střední průmyslová škola strojnická 290 KTERÉ SE STALY SOUČÁSTÍ Komunální podnik 266 Středn í zd ravotn í škola 291 ÚSTÍ NAD LABEM Znovuzřízení ONV a MěNV Odborná škola pro ženská povolání 291 (Vladimír Kaiser) v roce 1954 267 Učňovské školství 291 Božtěšice Vznik Národního výboru města Městská hudební škola 291 Brná nad Labem Ústí nad Labem 268 Jednotná škola po roce 1948 291 Bukov Poválečný územní vývoj města Vznik základních devítiletých škol 291 Habrovice (Věra Hladíková) 268 Vysoké školy v Ústí nad Labem Hostovice Demografický vývoj obyvatelstva (Anna Šerberová) 292 Klíše města od roku 1945 do současnosti Rozhlasový vysílač Ústí nad Labem Krásné Březno (Breznice) (Věra Hladíková) 269 (Věra Hladíková) 294 Neštěmice Ekonomická situace města Noviny (Věra Hladíková) 295 Předlice (Věra Hladíková) 270 Předvoj 295 Sebuzín Poválečná obnova města 271 Ústecký věstník 296 Skorotice Odstraňování důsledků Lokální mutace celostátních Střekov bomba rdová n í 271 a krajských novin 296 Hrad Střekov Opravy kostela Nanebevzetí P.Marie 272 Sever 296 Kramoly Adaptace budov 272 Státní vědecká knihovna Novosedlice Směrný plán výstavby 272 v letech 1945 - 1995 „Starý“ Střekov Dopravní komunikace 274 (Aleš. Brožek) 296 „Spojený“ Střekov Letní kina 274 Literární dějiny města Ústí n.L. Stříbrníky Výstavba nového Ústí nad Labem 274 po roce 1945 (Helena HouJková) 297 Svádov Sídliště Bukov 276 Městské divadlo 1945 - 1995 Trmice (Kristina Kaiserová) Budovy na Lidickém náměstí 276 (kolektiv pracovníků Městského Vaňov Sídliště Na skřivánku 276 divadla v Ústí nad Labem) 300 Primátoři, starostové Urbanistická koncepce výstavby Poválečná éra ústeckého divadla a předsedové městského Ústí nad Labem ze 60. let 277 1945-1946 300 národního výboru Ústí nad Labem Výstavba panelových obytných Ústecké divadlo vletech 1565 - 1995 domů v centru města 277 v letech 1948 - 1992 Lw Z O ( Vladimír Kaiser) Sídliště Střekov 277 Opera 300 Jmenný rejstřík (Vladimír Kaiser) Dům kultury 277 Balet 302 Věcný rejstřík (Vladimír Kaiser) Palác justice v Kramolech 278 Řeko i istrukce d i vad la Rejstřík míst, zemí a lokalit Interhotel Bohemia 278 . v letech 1967 -1972 303 (Vladimír Kaiser) Zimní stadion na Bukově 278 Řeko 1 istrukce d i vad la Rejstřík firem a podniků Sídliště Severní Terasa 278 v letech 1986 - 1993 303 (Vladimír Kaiser) Výstavba v 70. letech 279 Městské divadlo Ústí nad Labem Seznam zkratek (VladimírKaiser) Obchodní dům Labe 279 v letech 1992 - 1995 304 Ediční poznámka Stavební vývoj v období Bendův komorní orchestr (Kristina Kaiserová a Vladimír Kaiser) „reálného socialismu“ 279 (Vladimír Kaiser) 304 Seznam autorů 304 305 305 305 306 306 306 306 307 307 307 307 307 307 307 308 308 308 309 309 309 309 310 310 310 311 312 312 315 316 316 316 317 317 317 317 318 318 319 320 321 329 347 357 361 364 365 366 369
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw016394
3 CZ PrSKC
5 20201023130824.8
7 tu
8 960424s1995----xr afc|e||||||001|0|cze||
15 ## $a cnb000117478
20 ## $a 80-239-3245-4 $q (v knize neuvedeno ; $q váz.) $z 80-901 761-5-1 $z 80-901761-5-1 : $c Kč 450,00
40 ## $a ABA001 $b cze $e rda
41 0# $a cze
43 ## $a e-xr---
72 #7 $a 94(430/439) $x Dějiny zemí střední Evropy $2 Konspekt $9 8
80 ## $a 943.71
245 00 $a Dějiny města Ústí nad Labem / $c zpracoval kolektiv autorů za redakce Kristiny Kaiserové a Vladimíra Kaisera
264 #1 $a Ústí nad Labem : $b Město, $c 1995
300 ## $a 369 stran, civ stran obrazových příloh : $b ilustrace, portréty ; $c 32 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a Zkratky
500 ## $a 5000 výtisků
500 ## $a Tab.
504 ## $a Jmenný, věcný a místní rejstřík
504 ## $a Přehled pramenů
504 ## $a Bibliografie
600 17 $a Kaiser, Vladimír, $d 1954- $7 jn20000401288
600 17 $a Kaiserová, Kristina, $d 1956- $7 jn20000401289
650 #7 $a dějiny měst $2 czenas
650 #7 $a vlastivěda $2 czenas
650 #7 $a regionální dějiny $2 czenas
650 #7 $a osobnosti regionu $2 czenas
651 #7 $a Ústí nad Labem (Česko) $x dějiny $2 czenas $7 ge131764
655 #7 $a monografie $7 fd132842 $2 czenas
700 1# $a Kaiser, Vladimír, $d 1954- $7 jn20000401288 $4 edt $e Editor
700 1# $a Kaiserová, Kristina, $d 1956- $7 jn20000401289 $4 edt $e Editor
856 4# $u https://cdk.lib.cas.cz/search/i.jsp?pid=uuid:8c562760-9ec1-11e3-a744-005056827e52 $y Digitalizovaný dokument
910 ## $a ULE301 $b R 4199 $x kpw016394
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}